ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพงศกร เงินทอง  รหัสนักศึกษา 6412000127  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601191261   บิดานายชาญ   เงินทอง   มารดานางวันเพ็ญ   เงินทอง  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
2 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
3 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
4 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 59 1.5
5 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 58 1.5
2 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
3 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 58 1.5
4 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 64 2
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
2 64/2 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอพรานกระต่าย 80
3 64/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
4 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
5 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
รวม 115