ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายทวีศักดิ์ บุญมีสง่า  รหัสนักศึกษา 6412000118  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1103703911546   บิดานายพิชิต   บุญมีสง่า   มารดานางสาริณี   มาน้อย  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 72 3
2 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 76 3.5
3 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
4 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
5 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
6 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 58 1.5
7 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
8 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 56 1.5
9 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
10 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
11 65/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
12 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
รวม 31    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 69 2.5
2 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
3 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 64 2
4 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
5 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 60 2
6 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
7 65/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
2 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่สงไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
3 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
4 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
5 64/1 โครงการส่งเสริมการอยชนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
9 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
10 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
11 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
12 65/2 โครงการปัจฉิม 10
13 64/1 ป้องกกันและลดความเสี่ยงโลหิต 15
14 64/1 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
15 64/1 คุณธรรม จริยธรรม 15
16 64/1 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 15
รวม 205