ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายมานัด จันเรือง  รหัสนักศึกษา 6412000109  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600244252   บิดานายประนอม   จันเรือง   มารดานางแสวง   จันเรือง  อายุ 42 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
2 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
3 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 76 3.5
4 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
5 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
6 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
7 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
8 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
9 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
10 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
11 65/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
12 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 76 3.5
2 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
3 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 71 3
4 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 70 3
5 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 68 2.5
6 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
7 65/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
2 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
3 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
4 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
5 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่สงไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการส่งเสริมการอยชนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
12 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
13 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
14 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
15 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
16 65/2 โครงการปัจฉิม 10
17 65/2 บริจาคกระทง 50
รวม 250