ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนัทธิยา คำเย็น  รหัสนักศึกษา 6412000024  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600121707   บิดานายชัด   คำเย็น   มารดานางจิ๋ว   สะอิ้ง  อายุ 27 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
2 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
3 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
4 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
5 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
6 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
7 65/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
8 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
9 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 75 3.5
10 66/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 77 3.5
11 66/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
12 66/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 76 3.5
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 75 3.5
3 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
4 65/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
5 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 77 3.5
6 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 10
2 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 20
3 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
4 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
5 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
6 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
7 65/1 โครงการปัจฉิม 10
8 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
9 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
10 66/1 พัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 20
11 66/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
12 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
13 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
14 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 25
15 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 27 กันยายน 2565 10
16 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
รวม 205