ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายทรัพย์เจริญ ไชยราช  รหัสนักศึกษา 6322000644  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601187264   บิดานายวิรัตน์   ไชยราช   มารดานางสาวจิราพรรณ   เกตุวงษ์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
2 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
3 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
4 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 59 1.5
5 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 75 3.5
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
2 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 71 3
3 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 71 3
4 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 70 3
5 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 60 2
6 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
7 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 58 1.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
2 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
3 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
4 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
5 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
8 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 15
9 64/2 กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ 3
รวม 93