ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวรัศมี เมฆี  รหัสนักศึกษา 6322000550  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601177455   บิดานายบุญเลย   เมฆี   มารดานางประจวบ   เมฆี  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
2 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
3 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
4 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
5 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
6 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
7 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
8 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
9 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
10 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
11 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
12 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
2 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 71 3
3 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 79 3.5
4 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 75 3.5
5 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 73 3
6 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
7 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 70 3
8 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 68 2.5
9 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 68 2.5
10 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 75 3.5
รวม 21    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
3 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
4 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
6 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
7 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
8 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
9 63/2 โครงการBig Cleaning 10
10 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
11 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
12 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
13 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
15 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
17 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 25
18 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
19 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
20 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
21 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
22 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
23 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
24 65/1 โครงการปัจฉิม 10
รวม 225