ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนุจรี ไชยะกาล  รหัสนักศึกษา 6322000475  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 2620600021409   บิดานายเสรี   เรือนอ้าย   มารดานางสาวแก่ง   จีนเพชร  อายุ 34 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 58 1.5
2 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
3 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
4 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 58 1.5
5 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
6 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
7 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
8 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
9 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
10 65/2 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
2 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 55 1.5
3 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
4 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 58 1.5
5 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 58 1.5
6 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
7 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 62 2
8 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 60 2
9 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 56 1.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019้ความรู้และ 5
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
3 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
4 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
6 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
7 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจรับขี่ 5
8 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
9 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
10 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
11 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
12 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
13 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
14 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
15 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
16 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
17 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
18 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
19 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
20 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
21 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
22 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
23 65/1 โครงการปัจฉิม 10
24 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
รวม 200