ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายประสิทธิ์ สันทอง  รหัสนักศึกษา 6322000466  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1650400107531   บิดานายสัน   สันทอง   มารดานางละมัย   สันทอง  อายุ 33 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
2 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
3 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
รวม 9    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
2 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 61 2
3 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 56 1.5
4 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
5 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 59 1.5
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019้ความรู้และ 5
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
3 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
4 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
6 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
7 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจรับขี่ 5
8 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
9 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
10 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
11 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
14 64/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 45
15 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
16 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
17 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
18 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
19 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
20 65/1 โครงการปัจฉิม 10
รวม 210