ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธีรศักดิ์ นารอด  รหัสนักศึกษา 6322000439  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900739941   บิดานายเปี้ยก   นารอด   มารดานางสาวศิริพร   เกตุมี  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
2 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
3 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
4 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
5 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
6 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
รวม 18    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 64 2
2 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 66 2.5
3 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
4 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
5 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
6 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 57 1.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
3 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
4 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
5 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
6 63/2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ล้อมรั้ว) 20
7 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
8 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
14 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
15 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
16 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
17 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
18 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
19 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
20 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
21 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 20
รวม 230