ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฑารัตน์ ทุมมา  รหัสนักศึกษา 6322000390  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601190940   บิดานายไกรราช   ทุมมา   มารดานางสาวเกศินี   สงสนั่น  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
2 64/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 58 1.5
3 64/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 58 1.5
4 64/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
5 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 56 1.5
6 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
7 65/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
8 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 59 1.5
9 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
10 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
11 65/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 70 3
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
2 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 63 2
3 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 56 1.5
4 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 62 2
5 64/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
6 64/2 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 59 1.5
7 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 65 2.5
8 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 60 2
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
3 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
4 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
6 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
7 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
8 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
9 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
10 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
11 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 5
12 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 5
13 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่สงไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
15 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
17 64/1 โครงการส่งเสริมการอยชนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
18 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 5
20 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 5
21 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 5
22 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
23 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
24 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
รวม 205