ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐธิดา โพธิ์ไกร  รหัสนักศึกษา 6322000381  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600140116   บิดานายเนตร   โพธิ์ไกร   มารดานางบุญเพียร   โพธิ์ไกร  อายุ 23 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
2 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
3 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
4 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
5 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
6 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
7 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
8 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
9 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
10 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
11 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
12 65/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
13 65/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
2 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 67 2.5
3 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
4 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
5 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 68 2.5
6 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
7 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
8 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
9 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 61 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
3 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
4 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
6 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
7 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
8 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
9 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
10 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 5
11 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 5
12 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
13 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่สงไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 5
14 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 5
15 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 5
16 64/1 โครงการส่งเสริมการอยชนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 5
17 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 5
18 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 5
19 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
20 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
21 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
22 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
23 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
24 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
25 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
26 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
27 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
28 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
29 65/1 โครงการปัจฉิม 10
30 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก(จัดหายางรถยนต์สำหรับทำโต๊ะนั่ง) 20
รวม 215