ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวหัทยา พรน้อย  รหัสนักศึกษา 6322000336  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900724201   บิดานายวิรัตน์   พรน้อย   มารดานางสาวเวียงฟ้า   แสงเขียวดี  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
2 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
4 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
5 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
6 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
7 64/2 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
8 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
9 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
10 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
11 65/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
12 65/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
13 65/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
รวม 38    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
2 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
3 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 68 2.5
4 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 73 3
5 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 63 2
6 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
7 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 67 2.5
8 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 62 2
9 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 67 2.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
3 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
4 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
6 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
7 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
8 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
9 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
10 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
15 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
17 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
18 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
20 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
21 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
22 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
รวม 215