ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอนพัช บุญเฉย  รหัสนักศึกษา 6322000318  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601196239   บิดานายอำนวย   บุญเฉย   มารดานางหวล   บุญเฉย  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 59 1.5
2 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
3 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
4 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
5 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
6 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
7 64/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
8 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
9 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
10 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 68 2.5
2 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 57 1.5
3 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
4 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 67 2.5
5 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
6 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 56 1.5
7 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
8 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 67 2.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
2 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
3 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
4 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
5 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 5
7 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
11 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 25
12 64/2 กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ 5
13 65/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 10
14 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
15 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
16 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
17 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
18 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
19 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
20 65/1 โครงการปัจฉิม 10
รวม 240