ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายศุภกร มาน้อย  รหัสนักศึกษา 6322000297  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601192918   บิดานายบัญชา   มาน้อย   มารดานางวิชญาดา   บัวบาน  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 59 1.5
2 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
3 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
4 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
5 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
6 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
7 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
8 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
9 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
10 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 57 1.5
11 65/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 59 1.5
2 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
3 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 66 2.5
4 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 66 2.5
5 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
6 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 59 1.5
7 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 60 2
8 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 59 1.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
2 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
3 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
4 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
5 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 5
7 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 5
8 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 5
9 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
10 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
11 65/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 10
12 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
13 65/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่23-26มกราคม2566 20
14 65/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่7-9กุมภาพันธ์2566 20
15 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
รวม 200