ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเกตุแก้ว ไชยราช  รหัสนักศึกษา 6322000279  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900589222   บิดานายวิรัตน   ไชยราช   มารดานางสาวจิราพรรณ   เกตุวงษ์  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
2 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
3 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
4 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 72 3
5 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
6 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
7 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
8 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
9 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
10 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
11 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
12 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
13 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
2 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 63 2
3 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
4 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 71 3
5 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 66 2.5
6 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
7 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 66 2.5
8 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
9 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 70 3
10 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 76 3.5
รวม 21    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
2 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
3 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
4 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
5 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
9 64/2 กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ 3
10 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 27 กันยายน 2565 10
11 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
12 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
13 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
14 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
15 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
16 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
17 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
18 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
19 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
20 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
รวม 218