ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสุมิตร หมอนอิง  รหัสนักศึกษา 6322000242  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620100141822   บิดานายบัญชา   หมอนอิง   มารดานางบุญมี   หมอนอิง  อายุ 32 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
2 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
3 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 81 4
4 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 72 3
5 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
6 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
7 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
8 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
9 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
10 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
11 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
12 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
13 65/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 72 3
2 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 74 3
3 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 66 2.5
4 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 71 3
5 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
6 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
7 64/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 74 3
8 65/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 65 2.5
9 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 65 2.5
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 5
2 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 5
3 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 5
4 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
5 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 5
7 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 5
8 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
9 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
10 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
11 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
12 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
13 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
14 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
15 65/1 บริจาคน้ำท่วม 40
รวม 200