ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสมคิด ครุฑเกษม  รหัสนักศึกษา 6322000233  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 3620100140954   บิดานายพิม   ครุฑเกษม   มารดานางบานชื่น   ครุฑเกษม  อายุ 46 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
2 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 80 4
4 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
5 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 75 3.5
6 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 77 3.5
7 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
8 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
9 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
10 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
11 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
12 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
13 65/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
14 65/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 73 3
2 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 71 3
3 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 76 3.5
4 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 75 3.5
5 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
6 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 64 2
7 64/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 72 3
8 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 66 2.5
9 65/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 68 2.5
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
2 63/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 5
3 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
4 64/1 โครงการ กศน.งามตาประชาชื่นใจ กศน.ตำบลพรานกระต่าย 25
5 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
9 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
10 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
11 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
12 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
13 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
14 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
15 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
รวม 205