ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเมธา เชิดศิลป์  รหัสนักศึกษา 6322000215  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1129901917643   บิดานายคมกฤต   เชิดศิลป์   มารดานางกาญจนา   พลอาชา  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
2 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
3 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 73 3
4 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 75 3.5
5 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
6 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
7 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 72 3
8 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
9 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
10 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
11 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
12 65/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 72 3
13 65/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 71 3
14 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
2 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
3 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 71 3
4 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 65 2.5
5 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
6 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 69 2.5
7 64/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 65 2.5
8 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 75 3.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
2 63/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 5
3 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
4 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
5 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
6 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
7 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
8 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
9 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
10 65/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 10
11 65/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 10
12 65/1 กิจกรรมพัฒกศน.ตำบลพรานกระต่าย 10
13 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
14 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
15 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
16 65/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10
17 65/2 บริจาคกระทง 50
18 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 10
19 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
รวม 215