ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวรัตนนารี สุระเดช  รหัสนักศึกษา 6322000206  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900641411   บิดานายสมชาย   สุระเดช   มารดานางสมคิด   สาระชาติ  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
2 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 72 3
3 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 77 3.5
4 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 74 3
5 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 78 3.5
6 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 79 3.5
7 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
8 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 76 3.5
9 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
10 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 82 4
11 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
12 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
13 65/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
14 65/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 71 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 73 3
2 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 71 3
3 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 69 2.5
4 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 70 3
5 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 68 2.5
6 64/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 72 3
7 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 76 3.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
3 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
4 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
5 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 5
6 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 5
7 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 5
8 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
9 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
10 65/1 กิจกรรมพัฒกศน.ตำบลพรานกระต่าย 10
11 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
12 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
รวม 80