ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอนุชิต มุกดา  รหัสนักศึกษา 6322000176  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1640300088895   บิดานายแสง   มุกดา   มารดานางบุญเรือง   โยชนะ  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 76 3.5
2 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 70 3
3 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 84 4
4 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
5 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
6 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 81 4
7 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
8 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 73 3
9 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
10 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 80 4
11 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 79 3.5
12 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
13 65/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 76 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 72 3
2 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 72 3
3 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 80 4
4 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 73 3
5 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
6 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 64 2
7 64/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 71 3
8 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 74 3
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 กิจกรรม 2 เมษายน 5
2 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
3 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
4 64/1 โครงการ กศน.งามตาประชาชื่นใจ กศน.ตำบลพรานกระต่าย 30
5 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 5
6 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 5
7 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 5
10 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 5
11 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
12 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
13 64/2 กิจกรรม กศน.งามตาประชาชื่นใจ 20
14 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
15 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
16 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
17 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
รวม 210