ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวโสริญา ทิพย์สุคนธ์  รหัสนักศึกษา 6322000167  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1949900336798   บิดานายเสมียน   ทิพย์สุคนธ์   มารดานางสายฝน   อินทพงษ์  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
2 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
3 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 83 4
4 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 76 3.5
5 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
6 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
7 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
8 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
9 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
10 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 80 4
11 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
12 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
13 65/2 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
2 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
3 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 74 3
4 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 70 3
5 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 67 2.5
6 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 68 2.5
7 64/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 69 2.5
8 65/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
2 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
3 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
4 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 5
5 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
6 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 5
11 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
13 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
14 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
15 64/2 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 10
16 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
17 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
รวม 220