ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวแพรวพรรณ บุญยัง  รหัสนักศึกษา 6322000149  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900501104   บิดานายยิ้ม   บุญยัง   มารดานางบุญเรือน   เพ็ญฉาย  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
2 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 68 2.5
2 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 69 2.5
3 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 73 3
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 5
รวม 5