ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธนากร เกิดช้าง  รหัสนักศึกษา 6322000130  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1628800026781   บิดานายเรือง   เกิดช้าง   มารดานางสาวจำนงค์   แสนสูงเนิน  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 59 1.5
2 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
3 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 59 1.5
4 65/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
5 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
รวม 9    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
2 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 66 2.5
3 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 67 2.5
4 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 61 2
5 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 5
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ 5
3 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
4 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/2 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์ และยาเสพติด 5
6 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จาก You Tube 5
7 63/2 โครงการอบรม การขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย จราจร 5
8 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกาชาด และ กฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
9 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 25
10 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
11 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
12 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
รวม 95