ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ เกตุแก้ว  รหัสนักศึกษา 6312000731  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900689243   บิดานายนาเวส   เกตุแก้ว   มารดานางดารารัตน์   เกตุแก้ว  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 72 3
2 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 72 3
3 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
4 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
5 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
6 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
7 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
8 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
9 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 79 3.5
10 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
11 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 71 3
2 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 58 1.5
3 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
4 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 65 2.5
5 64/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 64 2
6 65/1 สค0200035 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 2 70 3
7 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 70 3
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
2 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
3 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
4 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
5 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
6 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
7 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
8 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
9 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
10 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
11 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
12 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
13 65/1 โครงการปัจฉิม 10
14 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
15 64/1 โครงการอบรม เรื่องวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 15
16 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
17 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่สงไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
18 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
รวม 205