ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวิษณุ คุ้มวงษ์  รหัสนักศึกษา 6312000722  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900638240   บิดานายบุญเกิด   คุ้มวงษ์   มารดานางแก่นใจ   คุ้มวงษ์  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
2 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
3 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
4 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
5 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
6 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 62 2
7 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
8 65/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
รวม 25    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 61 2
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 74 3
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
รวม 5