ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายต่อตระกูล กาญจนกำแพง  รหัสนักศึกษา 6312000665  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601179164   บิดานายนวปัทม์   กาญจนกำแพง   มารดานางมณี   สิงห์แรง  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
2 63/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
3 63/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
4 63/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
5 63/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
6 63/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
7 63/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
8 63/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พว22003 วัสดุศาสตร์ 2 3 70 3
2 63/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 66 3
3 63/1 พท22003 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 70 3
รวม 7    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
2 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
3 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
4 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
5 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
6 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
7 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
8 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
9 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
รวม 45