ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกมลทิพย์ บุญรัศมี  รหัสนักศึกษา 6312000638  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620400125997   บิดานายมนิตย์   บุญรัศมี   มารดานางสนาม   บุญรัศมี  อายุ 33 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 77 3.5
2 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
3 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
4 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
5 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
6 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 70 3
7 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
8 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
9 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
10 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
11 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
12 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 72 3
13 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 69 2.5
2 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
3 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
4 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
5 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
6 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 75 3.5
7 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 64 2
8 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
9 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 67 2.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
2 63/1 กิจกรรม พัฒนา 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย 5
3 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
4 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
5 63/2 กิจกรรมกศน.งามตา 10
6 63/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 5
7 64/1 โครงการ กศน.งามตาประชาชื่นใจ กศน.ตำบลพรานกระต่าย 15
8 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 5
9 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
10 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 5
11 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 5
13 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 5
14 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 5
15 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 5
17 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
18 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
19 64/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
20 64/2 กิจกรรม กศน.งามตาประชาชื่นใจ 10
21 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
22 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
รวม 215