ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวประภาพรรณ จันทร์อยู่  รหัสนักศึกษา 6312000517  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1639900381575   บิดานายสมยศ   จันทร์อยู่   มารดานางสร้อย   ทองคำ  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
2 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
3 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
4 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
5 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
6 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
7 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
8 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
9 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
10 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
11 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
12 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 75 3.5
13 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
14 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 81 4
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 60 2
2 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
3 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
4 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 77 3.5
5 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 61 2
6 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 71 3
7 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 69 2.5
8 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
9 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 70 3
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019้ความรู้และ 5
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
3 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
4 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
6 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
7 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจรับขี่ 5
8 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
9 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
10 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
15 64/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 50
16 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
17 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
18 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
รวม 205