ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ เงินทอง  รหัสนักศึกษา 6312000311  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601192217   บิดานายธวัชชัย   เงินทอง   มารดานางสาวบังอร   กัลปพฤกษ์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
2 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
3 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
4 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
5 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
6 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 55 1.5
2 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 68 2.5
3 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
4 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 70 3
5 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 64 2
6 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 67 2.5
7 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 65 2.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
2 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
3 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
4 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
5 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
6 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
7 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 10
8 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
9 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
10 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
11 64/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
12 65/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 10
13 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
รวม 100