ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางนิศรา การี  รหัสนักศึกษา 6312000302  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600525375   บิดานายกาง   คุ้มวงษ์   มารดานางไสว   คุ้มวงษ์  อายุ 40 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 77 3.5
2 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
3 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 76 3.5
4 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 75 3.5
5 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 82 4
6 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 75 3.5
7 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 78 3.5
8 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 86 4
9 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
10 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 73 3
11 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 84 4
12 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 77 3.5
13 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 81 4
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 73 3
2 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
3 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 73 3
4 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 80 4
5 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 81 4
6 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 76 3.5
7 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 76 3.5
8 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 70 3
9 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 79 3.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
2 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
3 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
4 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
5 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
6 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
7 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
8 63/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 5
9 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
10 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 5
11 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 5
12 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
13 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
14 64/2 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอพรานกระต่าย 80
15 64/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
16 64/2 กิจกรรม กศน.งามตาประชาชื่นใจ 30
รวม 245