ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสวน คำบรรลือ  รหัสนักศึกษา 6312000290  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600095455   บิดานายหวาน   คำบรรลือ   มารดานางทองสี   คำบรรลือ  อายุ 30 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 78 3.5
2 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
3 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
2 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
3 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 55 1.5
4 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
5 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 65 2.5
6 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
7 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 58 1.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
2 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
3 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
4 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
5 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
6 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
7 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
8 63/1 บริจาคโลหิต 10
9 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
10 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
11 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
12 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
13 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
14 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
15 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
16 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
17 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
18 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
19 63/2 โครงการBig Cleaning 10
20 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก(จัดหายางรถยนต์สำหรับทำโต๊ะนั่ง) 20
21 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
22 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
23 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
24 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
25 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่สงไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 5
26 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 5
27 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
28 64/2 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอพรานกระต่าย 80
29 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
30 64/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
31 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
รวม 340