ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายโกเมท บดีรัฐ  รหัสนักศึกษา 6312000281  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601187957   บิดานายมานพ   บดีรัฐ   มารดานางวิภา   พุทธัง  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
2 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
3 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
4 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
2 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 61 2
3 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 64 2
4 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
5 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 69 2.5
6 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 82 4
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
2 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
3 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
4 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
5 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
6 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
7 63/1 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 30
8 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
9 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
10 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
11 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
12 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
13 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
14 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
15 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
16 63/2 โครงการBig Cleaning 10
17 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
18 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
19 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
20 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
21 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
22 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 10
23 65/1 โครงการพลเมืองดีตามรอยยุคล 10
24 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
25 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
26 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
27 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
รวม 240