ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายประกิต หงษ์ยนต์  รหัสนักศึกษา 6312000272  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601190427   บิดานายบรรเลง   มีสุข   มารดานางสาวปัทมา   หงษ์ยนต์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
2 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
3 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
4 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
5 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
6 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
2 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
3 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 62 2
4 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 66 2.5
5 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
6 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 67 2.5
7 64/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 65 2.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
2 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
3 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
4 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
5 63/1 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 30
6 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
7 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
8 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
9 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
10 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
11 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
12 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
13 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
14 63/2 โครงการBig Cleaning 10
15 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
16 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
17 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
18 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
20 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
21 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 10
22 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
รวม 205