ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอาคม พลศร  รหัสนักศึกษา 6312000263  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601187442   บิดานายสมเกียรติ์   พลศร   มารดานางมาลี   พลศร  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
2 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
3 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
4 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
รวม 13    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
2 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
3 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
4 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 70 3
รวม 8    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
2 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
3 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
4 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
5 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
6 63/1 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 30
7 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
8 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
9 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
10 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
11 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
12 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
13 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
14 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
15 63/2 โครงการBig Cleaning 10
16 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
17 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
18 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
19 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
20 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
21 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 20
22 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
23 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
24 65/1 โครงการปัจฉิม 10
25 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
รวม 235