ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพิพัฒน์ สามสุวรรณ  รหัสนักศึกษา 6312000115  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601193141   บิดานายจำรอง   สามสุวรรณ   มารดานางสุวรรณ์   สามสุวรรณ  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
2 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
3 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
4 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
5 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
6 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
7 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 59 1.5
8 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
9 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
10 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
2 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 65 2.5
3 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
4 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
5 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 59 1.5
6 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
7 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 62 2
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
2 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
3 63/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 30
4 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
5 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
6 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
7 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
8 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
9 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
10 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
11 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
12 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 15-26มีนาคม2564 30
13 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
14 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 5
15 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 5
16 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 5
17 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 5
18 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 10
19 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
20 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
21 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
22 64/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
23 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
24 64/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 20
25 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
รวม 220