ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสมศรี ทั่งทอง  รหัสนักศึกษา 6312000076  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600564214   บิดานายทุเรียน   ทั่งทอง   มารดานางเหงิม   ทั่งทอง  อายุ 54 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
2 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 67 2.5
3 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
4 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
5 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
6 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
7 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 71 3
8 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 73 3
9 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
10 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
11 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 72 3
12 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
13 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
14 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 74 3
2 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 68 2.5
3 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 66 2.5
4 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 71 3
5 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 68 2.5
6 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 72 3
7 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 68 2.5
8 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 74 3
9 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 66 2.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
2 63/1 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
3 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019้ความรู้และ 5
4 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
5 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
6 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
7 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
8 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
9 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจรับขี่ 5
10 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
11 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
12 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
13 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
14 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
15 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
17 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
18 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
20 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
21 64/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 25
22 64/2 กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ 6
23 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
24 64/2 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 20
25 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
26 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
รวม 276