ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนวพล ประสาท  รหัสนักศึกษา 6312000058  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1640701202079   บิดานายภาคภูมิ   ประสาท   มารดานางสาวศุภิสรา   คำบรรลือ  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 77 3.5
2 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 73 3
3 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 79 3.5
4 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
5 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
6 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 79 3.5
7 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 82 4
8 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 76 3.5
9 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 76 3.5
10 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
11 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
12 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
13 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 71 3
14 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 78 3.5
2 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 70 3
3 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
4 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 74 3
5 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 77 3.5
6 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 72 3
7 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 72 3
8 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
9 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 71 3
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
2 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
3 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
4 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
5 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
6 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
7 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
8 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
9 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
10 63/2 กิจกรรม 2 เมษายน 5
11 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
12 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
13 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
14 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
15 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
16 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
17 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
18 63/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 5
19 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
20 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
21 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
22 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
23 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
24 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
25 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
26 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
27 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
28 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 10
รวม 215