ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนฤเบศ สายบัวทอง  รหัสนักศึกษา 6312000030  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601192713   บิดานายณัฐวุฒิ   นุตโยธิน   มารดานางอำภาพร   อ้นเนียม  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
2 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
3 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
4 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
5 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
6 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
7 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
8 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
9 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
10 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
11 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
12 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
13 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
2 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
3 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 68 2.5
4 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 57 1.5
5 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
6 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 78 3.5
7 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 62 2
8 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
9 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
2 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
3 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
4 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/2 กิจกรรมกศน.งามตา 10
6 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
7 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
8 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
9 64/2 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอพรานกระต่าย 80
10 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
11 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
12 64/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
13 64/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
14 65/1 โครงการพลเมืองดีตามรอยยุคล 10
15 65/1 กิจกรรมพัฒกศน.ตำบลพรานกระต่าย 10
16 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
รวม 210