ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายศุภโชค พรมเผือก  รหัสนักศึกษา 6222000735  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601182297   บิดานายเชย   พรมเผือก   มารดานางประทุม   กลิ่นจันทร์  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
2 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
3 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
4 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
5 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
6 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
7 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
8 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
9 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
2 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 60 2
3 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
4 65/1 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
5 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 60 2
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
2 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
3 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
4 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
5 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
6 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
7 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
8 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
9 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
10 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 30
11 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
12 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
13 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
14 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
15 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
16 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 27 กันยายน 2565 10
รวม 230