ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายแสนทนง ทองชิว  รหัสนักศึกษา 6222000726  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900394197   บิดานายวัลลภ   ทองชิว   มารดานางสาวประทุม   กลิ่นจันทร์  อายุ 23 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
2 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 62 2
รวม 3    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
2 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
3 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
4 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
5 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
6 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
7 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
8 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 30
9 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
10 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
11 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
12 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
13 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
14 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
รวม 215