ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณรงค์ ไพโรจน์  รหัสนักศึกษา 6222000708  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 3620700041787   บิดานายรุ่ง   ไพโรจน์   มารดานางทรง   ไพโรจน์  อายุ 46 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
2 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
3 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 81 4
4 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
5 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
6 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
7 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
8 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
9 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
10 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
11 64/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
12 64/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
13 64/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 78 3.5
14 64/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
3 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 73 3
4 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
5 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 66 2.5
6 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
7 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 68 2.5
8 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
2 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
3 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
4 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
5 63/1 บริจาคโลหิต 50
6 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
7 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
8 63/2 โครงการBig Cleaning 10
9 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
10 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
11 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
15 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
รวม 210