ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายภุมรินทร์ เปียสุโข  รหัสนักศึกษา 6222000696  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1102003550655   บิดานายโอ๊ด   เปียสุโข   มารดานางพัชรินทร์   ต่างใจเย็น  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
2 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
3 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
4 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
5 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
6 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 65 2.5
7 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
8 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
9 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
10 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
11 64/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
12 64/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 74 3
13 64/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
14 64/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
3 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
4 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
5 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
6 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 66 2.5
7 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
8 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 71 3
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
2 62/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากโฟม ในวันที่ 17 มกราคม 2563 5
3 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
4 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
5 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
6 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
รวม 130