ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายประทีป หมอนคุด  รหัสนักศึกษา 6222000650  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600596817   บิดานายฟู   หมอนคุด   มารดานางสอน   หมอนคุด  อายุ 60 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 57 1.5
2 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
3 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
4 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 59 1.5
5 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
6 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
7 64/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
8 64/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
9 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 58 1.5
2 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 64 2
3 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 66 2.5
4 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
5 64/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 60 2
6 64/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
7 64/2 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 62 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
2 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
3 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
4 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
5 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
6 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
7 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
8 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
9 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
10 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
11 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
12 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
15 64/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 50
16 64/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
17 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
18 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
รวม 200