ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชัยยศ แซ่จึง  รหัสนักศึกษา 6222000548  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 3210100054954   บิดานายบุญถึง   แซ่จึง   มารดานางสำเภา   แซ่จึง  อายุ 43 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
2 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 73 3
3 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 79 3.5
4 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 72 3
5 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
6 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
7 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 73 3
8 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
9 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
10 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
11 64/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
12 64/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 73 3
13 64/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
14 64/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 67 2.5
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
3 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 66 2.5
4 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 71 3
5 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 68 2.5
6 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 68 2.5
7 64/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 74 3
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
2 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
3 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
4 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
5 63/2 โครงการBig Cleaning 10
6 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
7 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
8 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
15 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
16 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
17 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
รวม 200