ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสวรรยา ขันศรี  รหัสนักศึกษา 6222000539  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1628800024214   บิดานายสุรเดช   ขันศรี   มารดานางสาวสมหวัง   เนรไกร  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
2 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
3 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 77 3.5
4 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
5 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
6 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 73 3
7 65/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
8 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
9 66/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
10 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 75 3.5
11 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
3 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
4 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 73 3
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
2 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
3 62/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากโฟม ในวันที่ 17 มกราคม 2563 5
4 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
5 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
6 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
7 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
8 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
9 65/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10
10 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
11 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
12 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 10
13 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
14 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
15 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
16 66/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 10
รวม 155