ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอนุวัฒน์ ประเสริฐ  รหัสนักศึกษา 6222000520  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601184761   บิดานายชัยรัตน์   ประเสริฐ   มารดานางราตรี   ยิ้มทองสุข  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
2 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
3 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
4 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
5 64/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
6 64/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
7 64/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
8 64/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 61 2
3 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 68 2.5
4 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
5 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 58 1.5
6 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
7 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
2 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
3 62/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ภูหินร่องกล้า 20
4 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
5 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563(2) 5
6 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
7 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
8 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
9 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
10 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
11 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
12 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
13 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
14 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
15 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
16 63/2 โครงการBig Cleaning 10
17 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
18 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
19 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
20 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
21 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
22 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
23 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
24 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
25 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
26 64/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
27 64/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
28 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
รวม 240