ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายไพบูลย์ กลมคีรี  รหัสนักศึกษา 6222000511  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601189747   บิดานายมานิตย์   กลมคีรี   มารดานางสมหมาย   กลมคีรี  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
2 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 62 2
3 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
4 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
5 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
6 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
7 64/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
8 64/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
รวม 24    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
3 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
4 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
5 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 65 2.5
6 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
7 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 70 3
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
2 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
3 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
4 63/1 โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 5
5 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
6 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
7 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
8 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
9 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
10 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
11 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
12 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
13 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
14 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
15 63/2 โครงการBig Cleaning 10
16 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
17 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
18 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
19 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
20 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
21 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
22 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
23 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
24 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
รวม 210