ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรหมวดี หุ่นแก้ว  รหัสนักศึกษา 6222000342  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1609900425327   บิดานายเกตุ   หุ่นแก้ว   มารดานางวาสนา   หุ่นแก้ว  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
2 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
รวม 3    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
2 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
3 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
4 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
5 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
6 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
7 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
8 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
9 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
10 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
11 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
12 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
รวม 205