ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเกริกชัย ชาญสมา  รหัสนักศึกษา 6222000315  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900655438   บิดานายธวัชชัย   ชาญสมา   มารดานางน้ำผึ้ง   ชาญสมา  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 57 1.5
2 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 58 1.5
3 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
4 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
5 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 58 1.5
6 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
7 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
8 64/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
9 64/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
รวม 24    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 62 2
2 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 72 3
3 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
4 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
5 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 58 1.5
6 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 56 1.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง 5
2 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
3 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
4 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
5 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
6 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 50
7 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
รวม 95