ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมายูมิ ซาโต  รหัสนักศึกษา 6222000070  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 5620601040355   บิดานายโชอิจิ   ซาโต   มารดานางนิกานดา   ช้างน้อย  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
2 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
3 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 83 4
4 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
5 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 79 3.5
6 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 68 2.5
7 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 73 3
8 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
9 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 70 3
10 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 79 3.5
11 64/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
12 64/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
13 64/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
14 64/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 72 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 65 2.5
3 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 73 3
4 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
5 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 72 3
6 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 75 3.5
7 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 69 2.5
8 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 76 3.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง 10
2 62/2 กิจกรรม 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย วันที่ 25 ธ.ค.62 5
3 62/2 กิจกรรม 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย วันที่ 26 ธ.ค.62 5
4 63/1 กิจกรรม 5 ส.ซ่อมประปา 5
5 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
6 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
7 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
8 63/2 โครงการช่วยงานประจำปีวัด 30
9 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
10 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
11 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
12 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
13 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
14 64/1 โครงการ กศน.งามตาประชาชื่นใจ กศน.ตำบลพรานกระต่าย 10
15 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
17 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
18 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
20 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
21 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
22 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
รวม 225